Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan StudioTaDa verleent.

1.2 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en Studio TaDa tot stand komt door middel van een schriftelijk ondertekende overeenkomst of prijsofferte.

1.3 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.

1.4 Documenten: informatiedragers in elke vorm (zowel digitaal als analoog), verstrekt door de opdrachtgever dan wel door Studio TaDa.

1.5 Interieurvormgever: Studio TaDa die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van meubelontwerp, interieurontwerp, interieurstyling, interieuradvies en alles wat hierbij komt kijken.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen die de opdrachtgever sluit met Studio TaDa. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en Studio TaDa.

2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Studio TaDa en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.5 Studio Tada  heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

Artikel 3. Offertes en opdracht overeenkomsten

3.1 Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door Studio TaDa schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord schriftelijk bevestigd.

3.2 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via email door Studio TaDa zijn bevestigd.

3.3 De door Studio TaDa opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

3.4 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.

3.5 De prijzen in de offertes zijn niet onderworpen aan BTW (kleine onderneming met BTW vrijstelling) en zijn exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

3.6 Studio TaDa kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio TaDa niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. De opgegeven prijs is enkel geldig in zijn totaliteit van de aangeboden diensten.

3.8 De opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van Studio TaDa.

3.9 Studio TaDa heeft ten allen tijde het recht zonder opgave van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.

3.10 Op alle overeenkomsten gesloten met Studio TaDa is het Belgische Recht van toepassing.

Artikel 4. De opdracht

4.1 Studio TaDa doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Studio TaDa kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht (‘Advies of Ontwerp’) wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient de overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit het Advies of Ontwerp – om welke reden dan ook – niet uit te voeren, dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.

4.2 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan Studio TaDa onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Studio TaDa hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Studio TaDa is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

4.3 De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurvormgever gegeven advies.

4.4 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van Studio TaDa vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn. Ontwerpen mogen in geen geval doorgegeven worden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio TaDa.

4.5 Studio TaDa is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

Artikel 5. Persoonsgegevens

5.1 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van Studio TaDa opgeslagen om opdrachten te verwerken.

Artikel 6. Prijzen en betaling

6.1 Studio TaDa heeft voor de uitvoering van de opdracht het recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.2 De vastgestelde prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

6.3 De km-vergoeding bedraagt 0.50 euro per km ( wettelijk tarief voor km vergoeding).

6.4 Studio TaDa mag van de opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de uitvoering van de opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 15% van het honorarium. Studio TaDa stuurt na afronding van verschillende onderdelen van een opdracht een factuur. De hoogte van het bedrag wordt volgens onderstaand schema bepaald tenzij anders overeengekomen.

25% voorschot

50% aflevering ontwerpplannen

25% te verdelen over de verschillende fasen van de uitvoering van het interieurontwerp, bij niet-uitvoering, is dit bedrag te voldoen bij afronding van de ontwerpfase

6.5 Het is aan de opdrachtgever om Studio TaDa te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien Studio TaDa extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat de opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te stellen, dan zal Studio TaDa de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.

6.6 Studio TaDa kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het advies of ontwerp. De rol van Studio TaDa zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van de opdrachtgever met een derde partij. Studio TaDa sluit geen overeenkomsten namens de opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. Studio TaDa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen of gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Indien Studio TaDa uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 7. Termijnen

7.1 Studio TaDa pobeert op een redelijke termijn een eerste voorontwerp aan de klant voor te leggen. Deze termijn wordt in samenspraak met de klant tijdens het eerste verkennend gesprek vastgelegd. Deze termijn is afhankelijk van een aantal factoren: moeilijkheidsgraad, soort werk…

7.2 Studio TaDa verbindt zich ertoe om de richtdata voor de uitvoering van een interieurontwerp, meubelontwerp, interieurstyling of verbouwing na te streven. Geen enkele streefdatum is bindend. In geen geval kan er aanspraak gemaakt worden op vergoedingen bij het laattijdig uitvoeren van werken uitgevoerd door Studio TaDa of derden.

Artikel 8. Eigendoms- en auteursrechten

8.1 Op alle producten van Studio TaDa rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.

8.2 Studio TaDa heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt project foto’s te maken en te vermenigvuldigen. De foto’s kunnen als voorbeeld van ontwerp en styling gebruikt worden op www.studiotada.be en op sociale media van voorgenoemde firma.

8.3 In het kader van de opdracht door Studio TaDa tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Studio TaDa heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

8.4 Aan tekeningen gemaakt door Studio TaDa kunnen geen rechten ontleend worden. Studio TaDa is interieurvormgever, geen interieurarchitect, architect of bouwkundige. Voor de planning en uitvoering van structurele wijzigingen dient een gespecialiseerde bouwkundige de juiste berekeningen en/of adviezen te verstrekken. Ook voor het op maat maken van interieurschrijnwerken dient een gespecialiseerde vakman gecontacteerd te worden die de maatvoering controleert en nameet en de technische detaillering verzorgt.

8.5 Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan Studio TaDa. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. De opdrachtgever zal het advies of ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van Studio TaDa , tenzij de betrokken partijen anders overeenkomen.

Artikel 9. Klachten

9.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van Studio TaDa dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan Studio TaDa worden medegedeeld.

9.2 Indien de klacht gegrond is, zal Studio TaDa de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

 

Studio TaDa – Anouk Van Lommel

Booischotseweg 145
2235 Hulshout

Tel: 0476-76 35 24
Mail: anouk@studiotada.be
Ondernemingsnummer: BE0635.979.807